Netsis Hakk?nda

1991 y?l?nda kurulan Netsis, farkl? sekt?r ve ?l?ekteki firmalara ?a?da? ve uluslararas? kriterlere uygun kurumsal i? yaz?l?mlar? geli?tirmektedir. Netsis y?llar?n deneyimi ile, 35 bin kurulu?a u?tan uca i? otomasyonlar? sa?lamaktad?r. Y?zde y?z m??teri memnuniyetine odakl? uzman proje ekibi, ?a?r? merkezi, gelece?in teknolojilerini bug?nden ?r?nlerine entegre edip m??terilerinin i?lerinde farkl? ve rekabet?i olabilmelerini sa?layan vizyonu, sekt?r?ne ve ?l?e?ine g?re her i?letmenin yap?s?na kolayca uyarlanabilenen ?r?nleri ile Netsis, ba?ar? grafi?ini her g?n y?kseltmektedir. Netsis, kendi kulvar?nda sekt?rde ilkleri yaratan ?zg?n ?r?nleriyle farkl?la?maktad?r.
Y?zde y?z T?rk sermayeli bir kurulu? olan Netsis bug?n ?stanbul, Ankara, ?zmir'deki T?rkiye b?lge ofisleri, ?zmir Y?ksek Teknoloji Enstit?s? Teknopark?'ndaki ana yaz?l?m ?ss? ve T?rkiye'ye da??lm??, say?s? 400'? bulan i? orta?? kanal? ile t?m ?lke geneline hizmet sunmaktad?r.
En ?nemli misyonu T?rkiye'den d?nyaya yaz?l?m ihra? etmek olan Netsis, son y?llardaki cesur at?l?mlar? ile g?venilir ortakl?klarla tesis etti?i M?s?r, ?ran, Ukrayna ve Azarbaycan ofislerinde d?nyaya a??lman?n ilk ad?mlar?n? atm??t?r.

Netsis'in i? ??z?mleri ve hizmet kalitesi

NETS?S, kulan?c?lar?na m??teri ili?kileri y?netiminden, tedarik zincirine, planlamadan sat?n almaya, malzeme y?netiminden ?retime, finans y?netiminden insan kaynaklar?na uzanan u?tan uca b?t?nle?ik ??z?mler sunmaktad?r.

Netsis'in vizyonu kullan?c?lar? i?in d?nyay? k???lt?rken i?ini b?y?tebilecek ??z?mleri ?retmektir. Bu kapsamda Netsis, al?c? ve tedarik?iler i?in B2B (i?ten i?e) portaller ve e-i? uygulamalar? ile ger?ek zamanl? bilgi al??veri?i sa?layan ??z?mler, geli?tirmi?tir. Ayr?ca ses teknolojileri, konumsal teknolojiler, e-imza gibi farkl?l?k yaratacak teknolojileri ?r?nlerinde destekleyerek kendi kulvar?nda ilk'lerin yarat?c?s? olmu?tur. Netsis'in sekt?re ya da kuruma ?zel haz?rlanm?? d?? yaz?l?mlarla kolayl?kla entegrasyon sa?layabilen ara?lar? sayesinde, bir?ok i? orta??n?n geli?tirdi?i ni? ??z?mleri bulunmakta ve ?zel yaz?l?m ihtiyac? olan kurumlara kolayl?k sa?lamaktad?r.

Netsis'in, b?y?k, orta, k???k ?l?ekte konumland?rd??? Netsis Enterprise, Netsis Standard, Entegre.NET ?r?nlerinin tamam? hem bu vizyonu hem de y?llar i?inde olu?mu? i? yap?? tarz, y?ntem ve deneyimlerini yans?tmaktad?r.

Netsis, internet ekonomisine uyumlu ??z?mleri ile e-i? mimarisini in?a etmekte olan m??terilerinin ihtiya?lar?na cevap verecek d?zeydeki ?r?n ve hizmet kalitesini de her ge?en g?n geli?tirmektedir. Netsis son olarak 2009 y?l?nda gelece?in teknolojisi, k?resel rekabetin destek?isi internet tabanl? Netsis serisi ??z?mlerini kullan?c?lar?n?n hizmetine sunmu?tur.

Neden Netsis?

M??teri memnuniyeti ve m?kemmeliyet?ilik ilkesi
Kurumsal m??teri ve uluslararas? uygulama deneyimi
T?rkiye ?ap?nda, sertifikaland?r?lm?? 1000'i a?k?n ERP dan??man? deste?i
T?m T?rkiye'de yayg?n i? orta?? ?rg?tlenmesi
Kolay kullan?m, h?zl? uyarlama
Di?er yaz?l?mlar ile ?evrimi?i ve ger?ek zamanl? (on-line - real-time) ?al??ma esnekli?i
Proje geli?tirme ve y?netiminde uluslararas? standartlarda y?ntem ve analizlere dayand?rma
Kullan?c? isteklerini de?erlendirilme ve genelle?tirilme ?al??malar?n?n s?reklili?i
Yerel ??z?m, destek h?z? ve mevzuat uygunlu

Konu Etiketleri

^