DataLife Engine > Genel > ERP se?erken nelere dikkat edilmeli?

ERP se?erken nelere dikkat edilmeli?


23-12-2011, 16:14. Yazar Vatan Elektronik
ERP se?erken nelere dikkat edilmeli?


Kendinize en uygun ERP ??z?m?n? nas?l se?ebilirsiniz?
ERP ??z?m?nden maksimum faydalanman?n ilk ad?m?, do?ru ??z?m? se?ebilmek. ERP projelerinde ba?ar?y? yakalayan y?zbinlerce ?irket yap?lar?na, mevcut teknik olanaklar?na ve kurumsal hedeflerine en uygun ??z?m? se?ebilmi? ?irketler. Se?iminizin daha az ba?ar?l? olmas? halinde, firman?z i?in ?nemli ?l??de zaman ve maliyet kayb? ortaya ??kabilir. Ya?anan s?k?nt?lar, operasyonel verimlili?inizin d??mesine, m??teri memnuniyetinizin azalmas?na ve maliyetlerinizin y?kselmesine, hatta operasyonun tamamen durmas?na zemin haz?rlayabilece?inden, ??z?m? do?ru belirlemeye odaklanmak gerekiyor. ERP ??z?m? se?imi s?ras?nda sistematik bir yol izleyerek, ihtiyac?n?za en uygun ??z?m? belirleyebilir ve olas? s?k?nt?lar? g?venle a?abilirsiniz.

Kurumsal hedeflerin belirlenmesi ile ba?layan ve ??z?m?n farkl? parametrelerine dek uzanan kapsaml? bir metodoloji, a?a??daki basit s?reci i?ermektedir.

Geri