DataLife Engine > Genel > ERP?nin ?nemi nedir, kurumlara sa?lad??? faydalar? nelerdir?

ERP?nin ?nemi nedir, kurumlara sa?lad??? faydalar? nelerdir?


23-12-2011, 16:14. Yazar Vatan Elektronik
ERP?nin ?nemi nedir, kurumlara sa?lad??? faydalar? nelerdir?


ERP?nin Artan ?nemi

Daha rahat ekonomik ko?ullarda ?lkemizde ?ok az ya da hi? otomasyon olmaks?z?n i? yap?labiliyordu. Ancak g?n?m?z ekonomik ko?ullar?nda firmalar kaynaklar?n? verimli kullanarak karl?l?klar?n? artt?rmay? hedeflemektedir. B?y?k ?l?ek firmalar, her zaman hem i? yo?unlu?undan hem de ?a?a ayak uydurabilmek a??s?ndan otomasyon yat?r?mlar? yapmakta idi. KOB? ?l?e?inde ise, bu ihtiya? her ge?en g?n kendisini g?stermektedir. Otomasyona yap?lan yat?r?m?n verimi ??phesiz artt?rd??? ger?e?inden yola ??karak bug?n k???k, b?y?k t?m firmalar bu y?nde i?lerini geli?tirmektedir. Aksi halde firmalar?n ayakta kalmas? g??le?mektedir. ERP yaz?l?mlar?na gelince, sistemin t?m i? s?re?lerini kapsar yap?da entegre olu?u, hem tekrarl? i? yapmay? ?nlemekte, hem de verinin toplu halde bulunmas?ndan dolay? b?t?nle?ik raporlama ve karar destek mekanizmas?n? sa?lamaktad?r. ERP sistemleri kurumsalda ba?ar?s?n? ispatlam?? olup, bug?n i?in daha pratik, basitle?tirilmi? ve uygulanabilir hale getirilerek orta ve k???k ?l?e?e indirgenmektedir.

Geri